Start O nas
niedziela, 16 grudzień 2018
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Artykuły Prasowe
Niedopracowane zmiany w kasach [2008-05-18] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 5
niedziela, 18 maj 2008
 

Rozmawiamy z DORIANEM LISZCZEM, ekspertem z firmy GMTR

Za niedopracowane zmiany dla kas fiskalnych zapłaci podatnik

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych poza korzyściami dla podatnika wynikającymi z oszczędności w zużyciu drogiego papieru może też przysporzyć podatnikom kłopotów. Resort finansów musi dopracować jego przepisy. Inaczej za błędy Ministerstwa Finansów zapłaci podatnik.

Dorian Liszcz, od ponad 10 lat zawiązany z branżą kas fiskalnych, kierujący działami kas fiskalnych firm Telestar, Apollo, prezes i członek zarządów spółek Elcom-Polska, obecnie GMTR
Dorian Liszcz, od ponad 10 lat zawiązany z branżą kas fiskalnych, kierujący działami kas fiskalnych firm Telestar, Apollo, prezes i członek zarządów spółek Elcom-Polska, obecnie GMTR Fot. Marek Matusiak

ROZMOWA

• W przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych dla kas fiskalnych jest kilka zawiłości, z którymi Ministerstwo Finansów powinno się zmierzyć przed jego zatwierdzeniem. Wyjaśnijmy, jakie nieścisłości pojawiły się w projekcie?

- W paragrafie 2.2 pkt 3 zaproponowano, by urządzenia kasowe miały wyłącznie połączenie przewodowe z komputerem, zapominając jednak o całej gamie popularnych, bezpiecznych, uniwersalnych i bezprzewodowych technologii komunikacji typu Bluetooth czy Wi-Fi.

• Jakie wady mają połączenia kablowe?

- Połączenia kablowe są podatne na uszkodzenia mechaniczne gniazd elektronicznych, ciągłe rozłączanie i ponowne podłączanie zewnętrznych interfejsów kasy może być powodem licznych awarii, uszkodzeń wywołanych przez nieumiejętne operacje prowadzone przez personel obsługujący kasę.

• W par. 4.1 pkt 10 projektu wprowadza się wymóg, aby łączna kwota należności drukowana na paragonie miała druk wytłuszczony o wysokości stanowiącej co najmniej 150 proc. wysokości znaków zastosowanych w pozostałej części fiskalnej paragonu. To chyba dobry pomysł? Paragony będą czytelniejsze.

- Rzeczywiście intencja wprowadzenia tego przepisu to chęć poprawy przejrzystości paragonów. Niestety przepis ten jednocześnie eliminuje całkowicie z rynku wszystkie znane igłowe mechanizmy drukujące z powodu ograniczeń technicznych, jakie niesie ze sobą maksymalna wysokość głowicy drukarki igłowej.

• Czyli podatnicy będą potrzebowali nowych mechanizmów drukujących?

- Tak. Wszystkie urządzenia będą musiały korzystać z innych mechanizmów, termicznych, atramentowych (patent Olivetti).

• Kolejne ciekawe rozwiązanie zawarto w par. 4 pkt 4, który ogranicza możliwość wystawiania faktur przez bezobsługowe urządzenia fiskalne. Jakie będą skutki tego przepisu?

- Ten pomysł może znacznie ograniczyć rozwój wielu usług samoobsługowych. Opłata za usługi parkingowe czy hotelarskie, wnoszenie opłaty za postój w automacie czy za pokój hotelowy w automatycznej recepcji, na które podatnik chciałby otrzymać bezzwłocznie fakturę VAT, będą dalej niemożliwe.

• Resort finansów proponuje wydłużenie wykonywania przeglądów okresowych kas z 12 do 24 miesięcy. Czy to dobry pomysł?

- Ten przepis będzie miał wpływ na pogorszenie jakości usług serwisu kas fiskalnych świadczonych dla podatników przez lokalne serwisy. Firmy serwisowe poza normalną komercyjną działalnością gospodarczą zobligowane są również do świadczenia wielu usług nieodpłatnych, na każde żądanie urzędów skarbowych czy izb skarbowych. Serwisant nie może odmówić stawienia się do wykonania takich nieodpłatnych czynności serwisowych np. w czasie kontroli kasy pozostającej pod jego opieką.

Koszt pracy serwisanta, dojazd na miejsce kontroli, inne koszty administracyjne, koszty tych wszystkich niezamówionych przez nikogo usług są niejako refundowane w postaci obowiązkowych i płatnych przeglądów ustawowych, koniecznych do przeprowadzania w kasach fiskalnych co 12 miesięcy.

• Czy to oznacza, że prowadzenie serwisów może stać się nieopłacalne?

- Niestety tak. Nastąpi odpływ firm serwisowych z rynku lub przebranżowienie, a w efekcie użytkownik kasy za gorszą jakość serwisu zapłaci o wiele więcej.

• Straty poniosą więc podatnicy.

- Oczywiście. Podatnik na tym straci, mimo że realnie rzadziej będzie wykonywać płatne przeglądy ustawowe.

• Projekt rozporządzenia przewiduje, że zostanie utrzymany trzyletni okres ważności decyzji ministra finansów dopuszczających dany model kasy do obrotu gospodarczego, do stosowania przez podatników. To powinna być dobra wiadomość dla przedsiębiorców?

- Nie do końca. Konieczność przeprowadzania procedury uzyskania decyzji co trzy lata z uwzględnieniem faktu, że średnio wydanie decyzji trwa ok. 12 miesięcy, hamuje rozwój oferty kas rejestrujących na polskim rynku. Powstają też straty nadzwyczajne wywoływane zamrożeniem magazynów gotowych do sprzedaży urządzeń czekających na ponowne wydanie decyzji. Za wszystko płaci podatnik.

DORIAN LISZCZ

od ponad 10 lat zawiązany z branżą kas fiskalnych, kierujący działami kas fiskalnych firm Telestar, Apollo, prezes i członek zarządów spółek Elcom-Polska, obecnie GMTR

GMTR - polski producent nowoczesnych kas i drukarek fiskalnych trzeciej generacji, również z kopią elektroniczną, produkujący fiskalne i elektroniczne repliki starych kas sklepowych z homologacją MF.

Rozmawiała Ewa Matyszewska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-05-15
Spis z natury a kasa fiskalna [2008-05-13] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
wtorek, 13 maj 2008
 
Gazeta Prawna
Co nowego. Spis z natury
Kasa fiskalna pozbawiona oprogramowania nie może być wpisana do spisu z natury towarów. Obowiązkowi takiemu podlega natomiast samochód zarejestrowany na podatnika w dniu likwidacji działalności. Zwrot nakładów na cudzy grunt stanowi usługę, której wartość określa faktura wystawiona przez usługodawcę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (I SA/Lu 27/08).
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas [2008-04-18] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 11
piątek, 18 kwiecień 2008
Opis proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian dotyczących kopii papierowych oraz pozstałych istotanych kwestii technicznych.


Omówienie istotnych zmian wraz z uzasadnieniem


Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez
podatników związana jest z jednej strony z potrzebą rozwiązania problemów uciązliwego
przechowywania przez podatników papierowych kopii dokumentów emitowanych przez kasy
do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego a z drugiej strony posunięcie to jest
niezbędne z punktu widzenia porządku prawnego. Obecnie obowiązujące rozporządzenie
zostało wydane na podstawie uchylonej juz ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i moze być przejściowo stosowane na mocy
szczególnej regulacji zawartej w art. 165 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług. W tym stanie prawnym brak jest moŜliwości wprowadzenia jakichkolwiek
zmian w aktualnie obowiązującym akcie prawnym.


Projekt rozporządzenia podejmuje przede wszystkim próbę rozwiązania rosnących
problemów archiwizowania papierowych kopii dokumentów kasowych emitowanych przez
kasy, występujących u podatników, którzy dokonują znacznej ilości transakcji. Powoduje to,
Ŝe gromadzone w procesie archiwizowania kopie papierowe dokumentów kasowych zajmują
znaczne powierzchnie magazynowe. W konsekwencji prowadzi to do podwyŜszenia kosztów
prowadzonej działalności gospodarczej.
W projekcie rozporządzenia nie przewiduje się odstąpienia od określania kryteriów
technicznych dla kas wykonujących kopie dokumentów na nośniku papierowym. Natomiast
dodaje się cały blok przepisów, które określają kryteria i warunki stosowania nowego typu
kas, które umozliwią sporządzanie kopii drukowanych dokumentów, na informatycznych
nośnikach danych. Stosowanie przez podatników kas z tymi nowymi funkcjami wyeliminuje
problem magazynowania obszernej papierowej dokumentacji kasowej.
W projekcie rozporządzenia zawarto równiez określone regulacje związane z:
- koniecznością przystosowania kas do ewidencji obrotów po ewentualnym przystąpieniu
Polski do stosowania wspólnej waluty euro,
- przejściowymi przepisami umozliwiającymi m.in. dalsze stosowanie kas przez podatników,
które zostały dopuszczone do stosowania pod rządami uchylonych juz przepisów
określających kryteria techniczne kas i warunki ich stosowania.
Część rozporządzenia dotycząca kryteriów technicznych i warunków ich stosowania dla kas
drukujących kopie dokumentów na nośniku papierowym, co do zasady stanowi powtórzenie
przepisów dotychczas obowiązujących. Zastosowane dodatkowe regulacje w tym zakresie
m.in. dotyczą:
- wprowadzenia w § 2 klarownej klasyfikacji kas rejestrujących z punktu ich konstrukcji
i sposobu współpracy z innymi urządzeniami,
- wprowadzenia zasady, ze kasy dopuszczone do stosowania na podstawie nowego
rozporządzenia nie mogą mieć mniej korzystnego systemu zabezpieczeń konstrukcyjnych
i programowych niz kasy dopuszczone do stosowania na podstawie poprzednich
przepisów (§ 3 pkt 12),
- zastosowanie wymogu, iz w treści paragonu łączna kwota nalezności powinna być
wyrózniona m.in. poprzez zastosowanie wyzszego zapisu i druku wytłuszczonego
(§ 4 pkt 10)
- zastosowanie wymogu, iz w dodatkowe funkcje drukowania faktur mogą być wyposazone
jedynie kasy konstrukcyjnie dostosowane do sprzedazy obsługowej (§ 4 ust. 4).
Dla nowego rodzaju kas rejestrujących konstrukcyjnie dostosowanych do sporządzania kopii
drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych
nośnikach danych, w projekcie rozporządzenia m.in. przewidziano następujące dodatkowe
wymogi:
- paragon fiskalny i raport fiskalny dobowy, faktura VAT powinny zawierać numer kontrolny
(§ 5 ust. 1 pkt 3),
- wszystkie rejestracje wykonywane przez kasę podlegają zapisowi w pamięci podręcznej
kopii do momentu wykonania dobowego raportu fiskalnego (§ 5 ust. 1 pkt 5),
- informatycznych nośników danych, na których archiwizuje się kopie dokumentów kasowych
nie traktuje się jako część składową kasy rejestrującej (§ 5 ust. 1 pkt 8),
- w kasie wydziela się jako odrębny (od programu kasy) program archiwizujący, który
dodatkowo objęty jest autoryzacją przez podmiot wprowadzający kasę do obrotu
i którego część moze być, na określonych warunkach, odrębnie dostarczona przez ten
podmiot uzytkownikowi kasy i na określonych warunkach zmieniana przez ten podmiot
(§ 5 ust. 2 – 4, § 8),
- transmisja danych pomiędzy kasą a systemem wykonywania kopii na informatycznych
nośnikach danych, powinna być realizowana w postaci zaszyfrowanej (§ 5 ust. 2 pkt 1),
- system programowych zabezpieczeń zastosowanych w programie kasy oraz programie
archiwizującym opiera się na odpowiedniej konfiguracji w stosowaniu tzw. sumy kontrolnej,
numeru kontrolnego, niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego (np. SHA-1),
wprowadzeniu zasady narastającego sumowania obrotów i kwot podatku m.in. przy
rejestracji raportów dobowych (§ 5 ust. 1 i 2),
- na jednym informatycznym nośniku danych mogą być archiwizowane kopie wydruków
- z jednej, jak i z wielu kas tego samego typu,
- specjalna część programu archiwizującego kasy powinna zapewnić szybki odczyt kopii
dokumentów kasowych i realizację określonych funkcji sortujących (§ 5 ust. 2 pkt 20).
W projekcie rozporządzenia nie uwzględniono natomiast kryteriów określonych w § 6
obowiązującego rozporządzenia dotyczących specjalnego rodzaju kas, których konstrukcja
przewidywała równoległe drukowanie kopii dokumentów kasowych na nośniku papierowym
oraz ewidencjonowanie ich treści na nośniku informatycznym jednokrotnego zapisu.
Z rozwiązaniem tym były związane uciązliwe warunki stosowania tych kas przez podatników.
Było to rozwiązanie przejściowe i wykorzystujące jedynie uproszczone formy kodowania
zapisów. Nowe zapisy dotyczące przechowywania kopii na informatycznych nośnikach
danych opierają się na o wiele bardziej nowoczesnych rozwiązaniach. W przepisach
przejściowych utrzymano jednak mozliwość dalszego stosowania tych kas przez podatników,
którzy je nabyli.
W projekcie rozporządzenia utrzymano prawie w całości obecne uregulowania warunków
dotyczące stosowania kas przez podatników. Z istotniejszych zmian w tym zakresie
nalezałoby wymienić:
- wydłuzenie cyklu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy z 12 do 24 miesięcy,
- rozwinięto zapisy dotyczące przechowywania kopii dokumentów kasowych przez podatnika
o zobowiązanie co do przestrzegania przez niego warunków przechowywania tych
dokumentów, które gwarantują zachowanie ich w formie czytelnej w wymaganym
przepisami okresie z uwzględnieniem warunków i wymogów określonych przez producenta
lub importera kas odnoszących się do zalecanych parametrów papieru, właściwości
stosowanych informatycznych nośników danych, jak i urządzeń współpracujących z kasą
(§ 6 ust. 1 pkt 8),
- zmieniono zapisy dotyczące wymiany pamięci fiskalnej kasy i zobowiązano podatnika po
jej wymontowaniu i odczytaniu przez serwis do przechowywania w okresie do upływu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (§ 6 ust. 10).
Utrzymano zasadę, iz producenci krajowi i importerzy kas są zobowiązani przed
wprowadzenie ich do obrotu uzyskać decyzję ministra właściwego do spraw finansów
publicznych o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące (§ 7 ust. 1).
Stosownie do wprowadzonych zmian w rozporządzeniu uzupełniono warunki, jakie powinien
spełniać wniosek o wydanie w/w decyzji (§ 7ust.1).
W projekcie wprowadzono równiez regulacje związane z faktem zamierzonego przejścia na
stosowanie wspólnej waluty EURO. Zaproponowane regulacje przewidują m. in.:
- w paragonie powinno być zastosowane oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie
nalezności, w której dokonywana jest rejestracja sprzedazy (§ 4 ust. 1 pkt 6 lit. o),
- program pracy kasy powinien m. in. posiadać funkcję dającą uzytkownikowi kasy
mozliwość zmiany nazwy waluty, w której dokonywana jest rejestracja sprzedazy oraz
funkcję zaprogramowania dla potrzeb informacyjnych klienta przeliczenia kwoty nalezności
w relacji złoty/euro lub euro/złoty (§ 4 ust. 5).
Fakt przejścia na inną walutę ewidencyjną w kasie będzie rejestrowany w jej pamięci.
Wprowadzenie powyzszego rozwiązania z jednej strony jest konieczne dla zabezpieczenia
interesów klientów otrzymujących paragon, a z drugiej strony ograniczy w sposób
zasadniczy konieczność wymiany przez uzytkownika kas lub ich programów,
w przypadkach kiedy na skutek braku takich przepisów w programie działania kasy
przewidziano by jedynie stosowanie oznaczeń walutowych zł lub PLN.
W części rozporządzenia dotyczącej przepisów przejściowych zawarto regulacje zgodnie
z którymi:
- decyzje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do dnia
określonego w tych decyzjach (§ 12 ust.1),
- kasy nabyte przez uzytkowników przed dniem wejścia w zycie niniejszego rozporządzenia
mogą być nadal przez nich stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku
naleznego, pod warunkiem ze zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika oraz
z zastrzezeniem, iz kasy rejestrujące wyposazone w funkcję stałą wydruku na paragonie
oznaczenia waluty zł lub PLN nie będą mogły być stosowane dłuzej niz do momentu kiedy
odrębne przepisy uznają złoty za prawny środek płatniczy,
- wnioski producentów lub importerów o wydanie decyzji o zgodności kasy z kryteriami
i warunkami technicznymi złozone przed ogłoszeniem rozporządzenia będą mogły być
rozpatrywane z uwzględnieniem kryteriów i warunków technicznych zawartych
w rozporządzeniu, które traci moc.
Ocena skutków regulacji:
Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Projektowana regulacja będzie miała wpływ na grupy podatników podatku od towarów
i usług prowadzących sprzedaz towarów i usług, o której mowa w art. 111 ustawy. Nalezy
przy tym zwrócić uwagę, na pozytywne skutki dla tych grup podmiotów, które wybiorą
metodę (i stosowanie do tego odpowiedniej kasy) archiwizowania kopii dokumentów na
informatycznych nośnikach danych, uznając, ze jest to dla nich dogodniejsza forma
ewidencji pod względem technicznym oraz ponoszonych kosztów.
Analiza wpływu aktu normatywnego na sektor finansów publicznych.
Wprowadzenie projektowanych rozwiązań nie powinno spowodować ujemnych skutków
budzetowych. Nalezy bowiem zauwazyć, ze podatnicy prowadzący juz działalność
i stosujący kasy, którzy zechcą skorzystać z proponowanego nowego sposobu
archiwizowania kopii dokumentów kasowych nie są (poza nielicznymi nowymi wyjątkami)
podmiotami, którym stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
przysługiwałoby prawo zwrotu wydatków poniesionych z tytułu zakupu kasy.
Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki, sytuację i rozwój regionów.
Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie i stabilizująco na rynek pracy (w sektorze
produkcji kas) i obsługi tej sfery działalności gospodarczej (serwis) poprzez wprowadzenie
nowych technologii stosowanych w tych urządzeniach.
Projektowane rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną
gospodarki.
Projektowany akt prawny jest neutralny z punktu widzenia wpływu na sytuację i rozwój
regionów.

Konsultacje.


Równolegle ze skierowaniem projektu do uzgodnień międzyresortowych, projekt zostanie
skierowany do konsultacji z organizacjami zawodowymi i społecznymi.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 18 kwiecień 2008 )
Jak dzieci widzą kasy fiskalne? [2008-04-15] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
wtorek, 15 kwiecień 2008
Na stronach jednego z producentow kas opublikowano interesujące rysuki kas fiskalnych wykonane przez dzieci.
Kliknij na linka poniżej i wybierz.
Który rysunek twoim zdaniem jest najlepszy, który najbardziej przypadł ci do gustu ?
<Link otwierający galerię rysunków>
Kopia elektroniczna, ekspres legislacyjny? [2008-04-11] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 2
piątek, 11 kwiecień 2008
 
  •  Przechowywanie kopii paragonów. Komisja Przyjazne Państwo rozpatrzyła wczoraj powtórną odpowiedź Ministerstwa Finansów na dezyderat w sprawie likwidacji obowiązku przechowywania kopii paragonów i wydruków z kas fiskalnych. Resort finansów poinformował, że pracuje nad projektem rozporządzenia, które umożliwi stosowanie kas pozwalających na sporządzanie kopii paragonów na nośnikach informatycznych. Prace nad projektem mają się zakończyć w połowie kwietnia.
<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 201 - 209 z 692
Piękne 100-letnie
image006.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 104 gości online oraz 1 użytkownik online
  • Zibi1789
Statystyka
odwiedzających: 11935945
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.