Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Interpretacja Rozporządzenia z 28.03.06 [2006-03-30] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 5
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
czwartek, 30 marzec 2006
 
Firma i Vat
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących wydane zostało z zachowaniem obowiązującej tradycji – na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Omawiamy je na podstawie tekstu opublikowanego przez MF w internecie - nie jest jeszcze dostępny Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie. W stosunku do stanu poprzedniego są dość istotne zmiany, chociaż zwolnienie z obowiązku stosowania kas zostało w większości przypadków przedłużone – na różne okresy. Niektóre grupy podatników stracą jednak w tym roku prawo do zwolnienia.

Na początku jedna uwaga. Ponieważ w rozporządzeniu bardzo często mówi się o sprzedaży wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warto wiedzieć, że jest to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. [...]


[...] Zwolnienia

Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zwolnione będą czynności objęte do dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do poprzedniego rozporządzenia (z dnia 23 grudnia 2004 r.), a nie wymienione w załączniku do rozporządzenia omawianego (omawiam je w dalszej części artykułu).

Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

4) podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1 - 39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. – będzie wyższy niż 70%.

Zwolnienia wymienione w punktach 1 i 4 tracą moc po przekroczeniu wskaźników sprzedaży w roku 2006 – na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2006 roku, do momentu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł (chodzi wyłącznie o obroty z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o ptu) zachowują zwolnienie. Jego utrata następuje począwszy od dnia następującego po dniu, w którym kwota 20 000 zł została przekroczona.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność wcześniej, i korzystają ze zwolnienia, ponieważ nie przekroczyli w poprzednim roku obrotu na rzecz osób fizycznych w wysokości 40 000 zł utracą zwolnienie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

Zwolnień, o których mowa w punktach od 1 do 4 nie stosuje się do:

1) podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami poprzedniego rozporządzenia;

2) podatników, w odniesieniu do których przepisy poprzednie przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po 31 marca 2006 r., w związku z zaistniałymi do 31 marca 2006 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami termin zakończenia zwolnienia na dzień 31 marca 2006 r. (chodzi np. o przekroczenie wskaźnika procentowego obrotu) - przepis ten nie dotyczy podatników spełniających warunki do zastosowania zwolnienia określonego w pkt 4.

Podatnicy tracący zwolnienie w sposób opisany powyżej stosują terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących.


Wyłączenie zwolnienia


Dotkliwa dla dużej grupy podatników będzie likwidacja zwolnienia przy sprzedaży bardzo popularnej grupy towarów (szczególnie w internetowym handlu aukcyjnym i handlu bazarowym).

Wymienionych wcześniej zwolnień nie stosuje się bowiem, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5) przy dostawie:

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Podatnicy wymienieni w punktach od 4 do 7 powinni rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas od 1 września 2006 r. Pozostali (wymienieni w punktach 1 do 3) – od 1 kwietnia – czyli już za kilka dni.


Zmiany w załączniku

Nie uległ zmianie załącznik do rozporządzenia w pierwszej części dotyczącej wykazu sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania (poz. 1-39). W drugiej części załącznik zmienił się, i są to zmiany często niekorzystne dla podatników.


Dostawa towarów w systemie wysyłkowym, sprzedaż w automatach


Niestety - ograniczeniu ulega zwolnienie dotyczące dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) – i ograniczenie to jest dotkliwe dla wielu handlujących np. na aukcjach internetowych.

Zwolnienie utracą dostarczający w systemie wysyłkowym towary wymienione w § 4 rozporządzenia.


Te towary to:

– gaz płynny, silniki spalinowe tłokowe, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1),

- nadwozia do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2),

- części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników,

- sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

- sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3),

- wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,

- nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże.


Dla podatników sprzedających w systemie wysyłkowym nie wymienione powyżej towary rozporządzenie wprowadza pewne udogodnienie – dla stosowania zwolnienia wystarczy, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła (do tej pory zwolnienie nie obejmowało transakcji, za które płatność dokonywana była czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową).

Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy już rozpoczęli ewidencjonowanie. Tak jak dotychczas, korzystanie ze zwolnienia w zakresie wysyłkowej sprzedaży towarów możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Sprzedaż towarów wymienionych w par. 4 rozporządzenia nie będzie korzystała również ze zwolnienia przy sprzedaży dokonywanej przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Podatnicy tracący zwolnienie powinny zacząć stosować kasy rejestrujące począwszy od 1 września 2006 r.


Inne zmiany w zwolnieniach

Ze zwolnienia korzystać będą usługi, świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach oraz w innej formie (bezgotówkowej) jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Do tej pory transakcje bezgotówkowe nie mogły korzystać ze zwolnienia.

Zwolniona z obowiązku ewidencjonowania będzie sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (jeżeli przed dniem pierwszym kwietnia 2006 r. nie została rozpoczęte ewidencjonowanie tej sprzedaży).

Uwaga: stosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) – a nie tej, która została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844). [...]

(R.G.)


Ostatnia aktualizacja ( środa, 03 styczeń 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
1064old.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 113 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791923
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.