Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Ile kas dla podatnika [2005-02-16] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
środa, 16 luty 2005

Interpretacja IV/443/6/6/05 z dnia 16.02.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nowej Soli

30.08.2005

Pytanie podatnika


Czy posiadając dwa punkty sprzedaży podatnik musi zainstalować dwie kasy rejestrujące?POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 20.01.2005 r. (data wpływu) złożony przez podatnika X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania przedstawionego w piśmie w stanie faktycznym sprawy, dotyczącego liczby kas rejestrujących jaką musi zakupić podatnik, uznaje stanowisko Podatnika jako nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 20.01.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie podatnika: czy w przypadku, gdy w roku 2005 nastąpi przekroczenie obrotu 40.000 zł podatnik będzie musiał zakupić 2 kasy fiskalne po jednej na każde miejsce prowadzenia działalności.

Strona w piśmie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że od miesiąca października 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie instalacji kotłów C.O. oraz usług kosmetycznych, przy czym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w dwóch punktach, oraz że w roku 2004 nie przekroczyła obrotu obligującego ją do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że w przypadku przekroczenia w roku 2005 obrotu 40.000 zł będzie musiał zakupić kasy rejestrujące, jednak twierdzi że zakup kas fiskalnych do dwóch miejsc prowadzenia działalności gospodarczej jest zbyteczny, ponieważ działalność jest jedna i można wszystkie usługi rejestrować na jednej kasie.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na powyższe zapytanie złożone dnia 20.01.2005 r. dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w przepisie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W myśl powyższego, na mocy § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej "ewidencjonowaniem", do dnia 30 kwietnia 2005 r. czynności objęte do 31 grudnia 2004 r. zwolnieniem od ewidencjonowania (m.in. usługi kosmetyczne) oraz na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 powyższego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem, iż zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie obrotu w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Mając powyższe na uwadze, podatnik obowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących winien zakupić i zainstalować kasy rejestrujące w takiej ilości aby całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących ją w formie indywidualnych gospodarstw rolnych móc ewidencjonować przy zastosowaniu kas. Tak więc w sytuacji, gdy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w dwóch punktach i w obydwu tych punktach podatnik dokonuje sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, winien zakupić minimum po jednej kasie rejestrującej do każdego miejsca prowadzonej działalności. Liczba zainstalowanych kas rejestrujących musi odpowiadać liczbie miejsc prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tak aby cały przychód uzyskiwany przez podatnika równocześnie w dwóch różnych miejscach był ewidencjonowany przy zastosowaniu kas rejestrujących i aby było możliwe wydanie paragonu fiskalnego, który dokumentuje transakcję, nabywcy.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz o obowiązujące na dzień jej datowania przepisy prawa.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Składając zażalenie Strona zobowiązana jest załączyć opłatę skarbową w znakach skarbowych w wysokości 5,00zł od podania oraz 0,50 zł od każdego załącznika (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r., jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
Model30fr.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 106 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791913
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.