Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Paragony - jak długo przechowywać? [2006-05-24] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
środa, 24 maj 2006
 

Okres przechowywania kopii raportów i paragonów fiskalnych

24.05.2006, podatki.pl


Pytanie: Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż jest rejestrowana przez kasy fiskalne. Jak długo należy przechowywać kopie raportów i paragonów fiskalnych drukowanych przez kasy rejestrujące? Uważam, że okres przechowywania kopii raportów fiskalnych i paragonów został określony w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości i zgodnie z nim dokumenty te należy przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.


Odpowiedź:


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948, z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami), są obowiązani do:

- dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej z rolki,

- przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 6,

Dokumenty kasowe, które emituje kasa pracująca w trybie fiskalnym to paragony sprzedaży, raporty fiskalne dobowe i okresowe, a także faktury VAT.

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) mówiące o terminach przechowywania dokumentów to art. 86 oraz art. 88. Zgodnie z nimi podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia w tym samym terminie, tzn. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż wydruki wszystkich emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z kolei w art. 71 i 73 ustawy o rachunkowości określono warunki przechowywania dokumentów, które stanowią, że dokumentacje, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe (zwane dalej także "zbiorami"), należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jednak ze względu na techniczne trudności w realizacji powyższego wymogu Minister Finansów dopuścił możliwość sporządzania i przechowywania kopii dokumentów kasowych na nośnikach informatycznych.

I tak w myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące kopie dokumentów kasowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mogą być sporządzane i przechowywane również na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu, jeżeli:

1) zostały zapisane w określonym formacie, przy zastosowaniu urządzeń zewnętrznych, w czasie rzeczywistym równoległym z czasem ich wydruku przez kasę na taśmie papierowej, z tym że dla kas o zastosowaniu specjalnym sposób zapisywania przez te urządzenia zewnętrzne może zawierać inne rozwiązania dotyczące czasu zapisu, jeżeli zastosowane rozwiązania programowe zabezpieczą kontrolę kompletności tych zapisów, oraz

2) zawierają pełne dane zawarte w tych dokumentach, oraz

3) zawierają numer kontrolny.

Natomiast zgodnie z ust. 2 § 6 system sporządzania kopii i przechowywania powyższych dokumentów kasowych może być zastosowany przez podatników, którzy:

1) posiadają sprawne urządzenia do odtworzenia treści zawartych na tych nośnikach w postaci wydruków oraz

2) zgłoszą do naczelnika urzędu skarbowego numery ewidencyjne kas rejestrujących i datę rozpoczęcia stosowania sporządzania kopii i przechowywania powyższych dokumentów kasowych oraz

3) w roku ubiegłym wydali więcej niż 100 tyś. paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną przez nich sprzedaż.

Podatnicy stosujący system sporządzania kopii przechowywania dokumentów kasowych są obowiązani do:


1) przechowywania wydrukowanych przez kasę rejestrującą papierowych kopii dokumentów przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ich wydruku, nie krócej jednak niż do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dotyczącego okresu, w którym wydrukowano dane dokumenty kasowe, oraz


2) stosowania do ewidencjonowania wyłącznie kas rejestrujących wyposażonych w funkcje programowe umożliwiające wydruk na paragonie numeru kontrolnego, oraz


3) powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o czasie i miejscu niszczenia kopii papierowych dokumentów kasowych na co najmniej 30 dni przed zamierzonym jego dokonaniem, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego zgłosi zastrzeżenia do podanego w zawiadomieniu terminu, wyznaczenia nowego terminu, z uwzględnieniem tych samych zasad.

Przepisów § 6 rozporządzenia nie stosuje się do papierowych dowodów kasowych uznanych za dowody księgowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Zatem należy stwierdzić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące okres przechowywania kopii dokumentów kasowych ma wynikać z przepisów Ordynacji podatkowej, a warunki przechowywania tych dokumentów mają wynikać z ustawy o rachunkowości. Należy tu dodać, że przepisy dotyczące kas rejestrujących nie przewidują żadnych możliwości skrócenia okresu przechowywania kopii paragonów fiskalnych.


(E. I.)

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
CASHREGISTER6b.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 103 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791910
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.