Start O nas
piątek, 03 kwiecień 2020
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Start
Nowości
Popularne
Co zrobić z kasą po odczycie? Co z pamięcią? [2006-09-20] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 5
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
środa, 20 wrzesień 2006
Co z kasą po oczycie? Co z pamięcią?
Fiskalny.pl

W rozporządzeniu nie znajdziemy żadnych ograniczeń dotyczących dysponowania kasą po zakończeniu jej użytkowania. Wydaje się, że dla wyjaśnienia przedmiotowego zagadnienia nadal aktualne pozostaje pismo Ministerstwa Finansów z 7 września 1994 r., PP7- 7253/240/94, dopuszczające wyłącznie zwrot kasy za odpłatnością uprawnionemu serwisantowi, importerowi lub producentowi. W piśmie tym czytamy: Podatnik kończący działalność gospodarczą może zwrócić odpłatnie kasy rejestrujące jedynie uprawnionemu producentowi, importerowi lub dystrybutorowi. Przed zakończeniem działalności powinien być dokonany raport okresowy z całego okresu działania kasy w obecności urzędnika skarbowego i serwisanta. Raport ten powinien być przechowywany w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika. Jeżeli zakończenie działalności przedsiębiorstwa państwowego następuje w wyniku likwidacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298), kasy mogą być nabywane ponownie wraz z zakupem przedsiębiorstwa lub jego części.
Po wymianie modułu fiskalnego kasa wraz z nadanym jej nowym numerem unikatowym może być sprzedana innemu podmiotowi, który wraz z zakupem nabywa prawo do odliczenia 50% jej ceny.

Pozostałe interpretacje regulują kwestie braku zgody Producenta, lokalnego serwisu, na odkupienie kasy.


Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
DV-443/127/04
Data
2004.08.26

Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Słowa kluczowe
kasa rejestrująca

Pytanie podatnika
Dotyczy sposobu fizycznej likwidacji kas.W odpowiedzi na pisemne zapytanie Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "..." sp. z o. o. z dnia 5 maja 2004r. (z datą wpływu 26 lipca 2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia:
Stan faktyczny określony w piśmie przedstawia się następująco.
Spółka w okresie od 1995r. do 2003r. użytkowała pięć kas fiskalnych model DSA 4000. Kasy te zarejestrowane były w Urzędzie Skarbowym i posiadały numery ewidencyjne i unikatowe.
Z powodu wyczerpania pamięci fiskalnej zostały one wycofane z użytku i przeznaczono je do likwidacji. Na tę okoliczność dokonano także czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kas rejestrujących przez serwisanta w obecności przedstawiciela Urzędu Skarbowego oraz sporządzono zgodnie z załącznikiem 4 do wymienionego rozporządzenia stosowne protokoły. Dokonano także odpowiednich księgowań likwidacyjnych w ewidencji księgowej.
Wątpliwości Przedsiębiorstwa dotyczą sposobu fizycznej likwidacji kas.
W ocenie Jednostki wymienione we wstępie kasy należałoby skierować do skupu złomu.
W odpowiedzi na zapytanie, na podstawie przedstawionego wyżej stanu faktycznego, wyjaśniam, co następuje.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania przez podatników - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 948).
W opisanym przypadku zastosowanie ma § 5 pkt 9 w/w rozporządzenia, w myśl którego pamięć fiskalna podlegająca wymianie (dotyczy również zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym) po dokonaniu czynność odczytania zawartości pamięci fiskalnej oraz sporządzeniu na tę okoliczności protokołu (załącznik nr 4 do rozporządzenia), jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres trzech miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona.
Z powyższego wynika, że ustawodawca szczególną ochroną objął pamięć kasy rejestrującej jako elementu, w którym trwale zapisane zostały dane dotyczące obrotu i kwot podatku należnego bez możliwości ich likwidacji (zgodnie z § 1 rozporządzenia).
Ustawodawca wypowiadając się na temat likwidacji pamięci fiskalnej kasy rejestrującej uznał, iż jest ona elementem tak istotnym, iż konieczne jest uregulowanie kwestii z nią związanych w drodze rozporządzenia, natomiast sprawy związane z likwidacją pozostałych elementów kasy, w tym obudowy, nie zostały uregulowane w obecnie obowiązujących przepisach.
Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.


Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US.I-3/443-24/04
Data
2004.07.16

Autor
Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim

Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług --> Kasy rejestrujące

Słowa kluczowe
kasa rejestrująca

Pytanie podatnika
Czy po dokonanych czynnościach odczytania zawartości pamięci kas może dokonać ich likwidacji poprzez komisyjne zniszczenie kas fiskalnych wycofanych z użycia?
W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r., nr (...) ( uzupełnione pismem z dnia 05.07.2004 r. ) stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie planowanej likwidacji kas fiskalnych wycofanych z użycia.
W ramach swego stanowiska podatnik stwierdził, iż po dokonanych czynnościach odczytania zawartości pamięci kas może dokonać ich likwidacji poprzez komisyjne zniszczenie.
Zgodnie z § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników ( Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm. ) każda kasa fiskalna posiada numer unikatowy nadawany przez Ministra Finansów, jednoznacznie identyfikujący daną kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Numery unikatowe do oznaczenia pamięci fiskalnej kasy są przydzielane przez Ministra Finansów. Numery te przydzielane są wyłącznie producentom lub importerom dla kas posiadających decyzję dopuszczającą je do obrotu ( § 9 w/w rozporządzenia ). Ponadto urząd skarbowy nadaje ufiskalnionej kasie numer ewidencyjny, który również nie może być przypisany innym urządzeniom ( § 10 ). Podatnicy są obowiązani do stosowania kasy, wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie ( § 5 ust. 1 pkt 9 ).
Sprzedażą kas rejestrujących mogą zajmować się tylko uprawnieni producenci krajowi i importerzy, którzy posiadają pozytywną opinię Ministra Finansów o programie pracy kasy przeznaczonej do obrotu ( § 1 pkt 17 i pkt 18 oraz § 7 ust. 1 ).
Zgodnie zaś z zapisem § 5 ust. 8 w/w aktu wykonawczego zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania czynności określonych w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia.Czynności te, to odczytanie zawartości pamięci kasy przez serwisanta w obecności pracownika urzędu skarbowego i sporządzenie protokołu wg wzoru określonego w załączniku. Natomiast w myśl postanowienia § 5 ust. 9 rozporządzenia "pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona".
O ile więc z zacytowanych tu przepisów wynika jednoznacznie, że kasa rejestrująca, która ma pracować w trybie fiskalnym może być zakupiona tylko od uprawnionego producenta ( importera), to brak w nich jakiegokolwiek zapisu regulującego sposób postępowania z kasami wycofanymi z użycia.Zatem stwierdzić należy, iż kasy wycofane z użycia podatnik może przekazać odpłatnie uprawnionemu producentowi ( importerowi ). W przypadku gdy transakcja taka nie może dojść do skutku po dobrowolnym uzgodnieniu jej przez zainteresowane strony ( przepisy prawa nie nakazują producentom skupowania używanych kas ) podatnik może dokonać ich likwidacji przez komisję powołaną do likwidacji tych środków w sposób uniemożliwiający ewentualne wykorzystanie ich przez osoby trzecie.
Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.


Ostatnia aktualizacja ( środa, 20 wrzesień 2006 )
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
IMG_0069.jpg
Nagłówki RSS
Gościmy
Aktualnie jest 67 gości online
Statystyka
odwiedzających: 15757724
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.