Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Sprzedaż komisowa a kasa fiskalna [2007-04-23] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 5
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
wtorek, 24 kwiecień 2007
 
Rodzaj dokumentupostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
SygnaturaI USB III/436/72/2006/br
Data2007.03.01


 Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 

  


  


Pytanie podatnika
W jaki sposób należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż komisową towaru przyjętego od komitenta ?Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie przepisów:

 • art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
 • art. 106 ust. 7, art. 109 ust. 3, art. 111 ust. 1, art. 120 ust. 4, ust. 10, ust. 15, ust. 16 ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),
 • § 9 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798),
 • § 4 ust. 1 lit.c, § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 948 ze zm.)
uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2006 r. (data wpływu do tut. Organu 06.12.2006 r.) dotyczące sposobu ewidencjonowania dostawy dokonywanej w procedurze "VAT marża".

W dniu 06.12.2006 r. wpłynął do tut. Organu wniosek w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa dotyczący udzielenia wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika :

W przedmiotowym wniosku Podatnik zwrócił sie z zapytaniem w jaki sposób należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż komisową towaru przyjętego od komitenta.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przy sprzedaży komisowej Podatnik stosuje art. 120 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i korzysta z procedury opodatkowywania marży oraz ewidencjonuje na kasie fiskalnej sprzedaż komisową, przedmiotowych towarów.Zdaniem Podatnika klient w tej sytuacji, powinien otrzymać paragon fiskalny na pełną kwotę ( zapłaconą cenę detaliczną) za otrzymany towar. W związku z przyjętą formą opodatkowania Podatnik stwierdza, że wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w systemie marża ewidencjonuje na kasie fiskalnej w pełnej kwocie, którą ma zapłacić nabywca; w pozycji zwolnienie G i traktuje jako sprzedaż nie podlegającą opodatkowaniu . Natomiast na kwotę marży podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce VAT 22%, wystawia fakturę wewnętrzną. Sprzedaż opodatkowana według powyższych zasad, ewidencjonowana jest w odrębnym rejestrze sprzedaży.

Niezależnie od przedstawionego stanu faktycznego tut. Organ na podstawie pisma Podatnika z dnia 20.10.2006 r. (data wpływu 23.10.2006 r.) ustalił, że firma "Foto - Dodatki" obok handlu sprzętem fotograficznym sporadycznie prowadzić będzie sprzedaż używanych towarów zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu szczególnej procedury opodatkowania marży.

Stanowisko tut. Organu :

Stosownie do przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego tut. Organ informuje :

Zasady opodatkowania dostaw towarów przy zastosowaniu procedury marży zostały unormowane w art. 120 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ww ustawy o podatku od towarów usług, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  podatników, o których mowa w art. 15,jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 1. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 2. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach (art. 120 ust. 10 ww. ustawy).
Jeżeli natomiast podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5 ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach ( art. 120 ust. 15 ww. ustawy).

Ponadto podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża ( art. 120 ust. 16 ww. ustawy).

Jeżeli dostawa opodatkowana na zasadzie art. 120 ust. 4 ustawy powinna być potwierdzona fakturą - to zgodnie z § 9 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,zaliczkowego zwrotu podatku,wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - faktura ta powinna w miejsce oznaczenia " Faktura VAT " zawierać oznaczenie "Faktura VAT marża" oraz dane określone w § 9 ust. 1 pkt 1-5 i 12.

Stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia,pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiągniętego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Z uwagi na fakt, że kasy fiskalne nie posiadają odrębnej funkcji umożliwiającej zidentyfikowanie sprzedaży towarów opodatkowanych tylko od marży, należy - zdaniem tut. Organu - wykorzystać aktualne możliwości kasy fiskalnej.W stawkach towarów oznaczonych literowo występują - zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia - stałe pozycje PTU A-22 %,PTU B-7%,PTU C-0% , literom od "D" do "G"odpowiadają kolejne stawki podatkowe wprowadzone na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Dla opodatkowania dostawy towarów od marży można przyporządkować kolejną wolną literę np. literę "G" - jak czyni to Podatnik. Serwisant dokonujący zmian programowych w kasie powinien odnotować w książce serwisowej kasy, że litera ta jest przyporządkowana do sprzedaży prowadzonej zgodnie z treścią art. 120 ust. 4 ww. ustawy o VAT. W systemie fiskalnym ewidencjonowana byłaby, więc wartość sprzedaży brutto, opodatkowanej według procedury "VAT marża". Należy jednak zauważyć,że w tej pozycji przy takim przyporządkowaniu oznaczenia literowego, może być ewidencjonowana, tylko omawiana sprzedaż. Natomiast prowadzona na podstawie art. 109 ust. 3 w związku z art. 120 ust. 15 ustawy VAT ewidencja VAT musi zawierać kwoty nabycia towarów oraz całkowitą kwotę, którą ma zapłacić nabywca, gdzie różnica będzie stanowiła wartość marży,pomniejszonej o kwotę należnego podatku - czyli dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania towaru rozliczanego wg procedury marży i prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ustosunkowując się zatem do zasad dokumentowania przez Podatnika fakturą wewnętrzną VAT,uzyskanej ze sprzedaży marży należy stwierdzić, że ustawodawca w art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził jednoznacznie w jakich przypadkach podatnik obowiązany jest do wystawienia faktury VAT wewnętrznej.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług faktury wewnętrzne wystawia się w przypadku:

 • czynności wymienionych w art.7 ust. 2 i art. 8 ust. 2,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
 • importu usług,
a także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji,subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.Jak wynika z ww. przepisu w sytuacji gdy podatnik stosuje zasady opodatkowania dostaw "procedurą marża" nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych.

Celem prawidłowego rozliczania podatku należnego z tytułu dostawy opodatkowanej w procedurze "VAT marża" Strona przede wszystkim ma obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z powołanymi wyżej zasadami określonymi w art. 109 ust. 3 i art. 120 ust. 15 ustawy VAT.
Wobec powyższego w przedstawionym stanie faktycznym brak jest podstaw prawnych do dokumentowania dostaw dokonywanych w procedurze "VAT - marża" fakturą wewnętrzną VAT.

Mając na uwadze powyższe tut. Organ uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2006 r. w zakresie sposobu ewidencjonowania dostawy dokonywanej w procedurze " VAT - marża" za nieprawidłowe.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
images3.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 111 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791921
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.