Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Rozp. Min. Fin. zmieniające. rozp. w sprawie kas rej. [2005-12-06] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
wtorek, 06 grudzień 2005
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2005 r.)


Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3)    do dnia 31 marca 2006 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.";
  2)  po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§ 3a. 1.     W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
1)                podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był większy niż 70 %;
2)                podatników, z zastrzeżeniem ust. 5, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
a)                   w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,
b)                   w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a
- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;
3)                podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwotę 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;
4)                podatników, którzy byli do dnia 31 grudnia 2005 r. zwolnieni od obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, innych niż wymienieni w pkt 1-3.
2.            Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r., z zastrzeżeniem ust. 3, również podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do dnia 31 marca 2006 r. - będzie wyższy niż 70 %.
3.            Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia 31 marca 2006 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 % do dnia 31 marca 2006 r.
4.            Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2006 r. - podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym kwartale 2006 r.
5.            Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:
1)                zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub
2)                niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a
- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym kwartale 2006 r. obrotów w wysokości 40.000 zł - z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
6.            Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym kwartale 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
7.            Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, dla których określone zostały terminy rozpoczęcia ewidencjonowania zgodnie z § 3 ust. 4-7.";
  3)  w § 4 wyrazy "w § 2 oraz § 3" zastępuje się wyrazami "w § 2, 3 i 3a";
  4)  w § 6 w ust. 1 wyrazy "§ 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i 4-7 oraz § 4" zastępuje się wyrazami "§ 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i 4-7, § 3a ust. 1 pkt 4 i ust. 3-6 oraz § 4";
  5)  w załączniku do rozporządzenia przypis nr 2 otrzymuje brzmienie:
"2)    Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2005 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2005 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2005 r. - jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług 10.
Dotyczy to odpowiednio także podatników świadczących usługi w pierwszym kwartale 2006 r.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.
3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420.

 
 
Ostatnia aktualizacja ( sobota, 21 styczeń 2006 )
< Poprzedni
Piękne 100-letnie
aaeb_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 124 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791937
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.