Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów [2007-12-04] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
wtorek, 04 grudzień 2007
 

PROJEKT

26.11.2007 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2007 r.

w sprawie kas rejestrujących
Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej "ewidencjonowaniem";

2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

§ 2. Zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4;

4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2007 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2008 r. będzie wyższy niż 70 %.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia 30 czerwca 2008 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie w pierwszym półroczu 2008 r. równy lub niższy niż 70 %.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a

- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym półroczu 2008 r. obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

5. Zwalnia się również w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

6. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

  1. podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 1 stycznia 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2007 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5) przy dostawie:

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

  1. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

  2. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

§ 5. Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

§ 6. 1. W terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2-5 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.

2. Rozpoczęcie ewidencjonowania na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

§ 7. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, o których mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50 % kwoty określonej w pkt 1 - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

§ 8. 1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podatników wymienionych w art. 114 ustawy.

§ 9. 1. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, którzy:

1) rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,

2) dokonali zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

3) złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

- mogą otrzymać zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 10. Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7-9, dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

§ 11. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8.

2. Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione w ust. 1.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.§ 12. Do podatników, o których mowa w § 3 ust. 6, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 MINISTER FINANSÓW

______________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz.1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

 Załącznik

do rozporządzenia

Ministra Finansów

z dnia .........................(poz. ......)

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz.

Symbol PKWiU1)

Nazwa towaru, usługi (czynności)123

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług1

ex 01.4Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi;

2) usług ślusarskich i kowalskich2

40Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda3

41Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody4

55.23.11Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci5

ex 55.23.15Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych6

ex 60.21.2Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny7

ex 60.21.42Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny8

60.23.13Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej9

ex 63.12.14Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia10

ex 63.21.10-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność11ex 63.21.21-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność12

ex 64.1Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie13

64.2Usługi telekomunikacyjne14

65 - 67Usługi pośrednictwa finansowego15

70.2Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek16

70.3Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie17

74.1Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania18

ex 74.2Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa19

74.5Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu20

74.6Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

21

74.7

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów22

ex 74.83Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych23

ex 74.84Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów24

75Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych25

80Usługi w zakresie edukacji26

85Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej27

90.0Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne28

91Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane29

ex 92Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach30

93.03Usługi pogrzebowe i pokrewne31ex 93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt32

95Usługi świadczone w gospodarstwach domowych33

99Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialneII. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności34 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu35 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki2)

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika

jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są

w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia

usług, o których mowa w pkt 1, w 2007 r. nie

przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych

usług w tym okresie była mniejsza niż 203)36

 Dostawa nieruchomości

37

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła 2),4)38

Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2)39 Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

40 Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia2)41 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 2)

1) w bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła42

 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie43 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów44Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2)45

 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych

wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

Objaśnienia: ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

1) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

2) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r.

3) Dotyczy również podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2008 r. wykonywanie sprzedaży, z tym że liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w poz. 35 załącznika, w pierwszej połowie 2008 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług – 10.

4) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Minister Finansów m. in. może zwalniać na czas oznaczony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Obecnie zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia te przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2008 r. Brak nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2008 r. oznaczałby, iż już od 1 stycznia 2008 r. wszystkie podmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie (m.in. dostawcy mediów energetycznych, świadczący niektóre usługi komunalne, usługi medyczne, pocztowe) musiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Co do zasady, przedmiotowy projekt rozporządzenia nawiązuje pod względem zakresu zastosowanych zwolnień od ewidencjonowania, do uregulowań, jakie obowiązywały w roku 2007 r.

W przedkładanym projekcie rozporządzenia zachowane zostaje dotychczasowe kryterium związane z wielkością obrotu wyznaczające zakres zwolnień podmiotowych od ewidencjonowania. Ze zwolnień, co do zasady, nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkość obrotów z tytułu działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy przekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 000 zł.

Utrzymuje się zwolnienie podmiotowe dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług wymienionych w załączniku projektu rozporządzenia, objętych omawianym zwolnieniem, w ogólnych obrotach podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był większy niż 70%.

Zachowane również zostaje dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Nadal utrzymana zostaje zasada wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników:

- kontynuujących po dniu 31 grudnia 2007 r. działalność, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą,

  • prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

Kontynuuje się stosowanie tej szczególnej regulacji m.in. w zakresie świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami oraz w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, a także sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nagranych nośników informatycznych (w tym zawierających oprogramowanie komputerowe) a także na sprzedaż wszelkiego rodzaju paliw płynnych.

Generalnie projekt zakłada utrzymanie zwolnienia z omawianego obowiązku ewidencjonowania również przy dostawie towarów i świadczeniu niektórych usług w formie bezobsługowej przy zastosowaniu automatów przyjmujących należność za ich wykonanie (z wyjątkiem np. sprzedaży paliw płynnych i gazowych).

Podobnie jak w poprzednich rozporządzeniach w sprawie kas rejestrujących, wprowadzane rozporządzeniem zwolnienia nie dotyczą tych podatników, u których już wcześniej wystąpił obowiązek ewidencjonowania np. tych których obroty w 2007 r. przekroczyły 40 000 zł lub 20 000 zł.

W regulacjach zawartych w § 3 ust. 6 oraz § 12 rozstrzygnięto, że zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych wymienionych w § 3 ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, które wcześniej straciły prawo do zwolnień i powinny posiadać kasy a ponadto sankcjonuje się zasadę, iż w dalszym ciągu obowiązujące są terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obowiązujących przed wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia. Przykładowo podatnik, który np. 15 listopada 2007 r. przekroczył obroty w wysokości 40 000 zł jest zobowiązany (i pozostanie w świetle projektowanego przepisu § 3 ust. 6 rozporządzenia) do rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to przekroczenie. Tym samym będzie on zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania od lutego 2008 r. Analogiczne zasady były wprowadzane przy poprzednich rozporządzeniach (zobacz § 3 ust. 6 obowiązującego rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2007 r.).

Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi nie tylko wykonanie upoważnień zawartych w art. 111 ust. 7 pkt 3 w/w ustawy, ale również wykorzystuje delegacje zawarte w pkt 1 tego przepisu do określenia sposobu, warunków i trybu odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5 tego artykułu ustawy oraz m. in. przypadków, warunków i trybu zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.

Projekt rozporządzenia utrzymuje dotychczasowe zasady i wielkość kwot odliczeń wydatkowanych z tytułu nabycia kas. Utrzymano również regulację, iż brak zgłoszenia kasy do przeglądu w wymaganym terminie lub zaprzestanie działalności skutkuje koniecznością dokonania zwrotu odliczonych lub wypłaconych kwot części wydatków poniesionych na ich zakup.Ocena skutków regulacji.  1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.

Zakresem oddziaływania powyższej regulacji objęte są podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W pewnym sensie podmiotami zainteresowanymi zakresem zwolnień od ewidencji kasowej są klienci - nabywcy dóbr i usług, którzy otrzymają paragon drukowany przez kasę zawierający podstawowe dane o transakcji oraz uwzględnionych w nim naliczeniach podatku od towarów i usług.2. Wpływ projektowanego aktu prawnego na sektor finansów publicznych.

Utrzymanie na pierwsze półrocze 2008 r. zakresu zwolnień od ewidencjonowania jaki miał zastosowanie w 2007 r. powoduje, iż rozstrzygnięcia zawarte w tym projekcie nie będą miały wpływu wywołującego zwiększone zapotrzebowanie podatników (użytkowników kas) na nowe urządzenia, z których nabyciem związane jest dokonywanie odliczeń lub zwrotów wydatkowanych na zakup kas. Wprowadzenie w życie tej regulacji nie będzie związane z powstaniem nowych tytułów finansowania nakładów przez budżet państwa w tym zakresie. Ponadto zakłada się, że skutki związane z finansowaniem części kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących na pierwsze wyposażenie w istocie pokrywane są ze zwiększonych wpływów z podatków spowodowanych stosowaniem ewidencji kasowej
.

3. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.

Charakter proponowanych zmian opiera się na założeniu utrzymania jeszcze przez pół roku obecnie stosowanego zakresu zwolnień od ewidencji kasowej co skutkuje tym, że akt ten nie powinien wpływać na zmianę układu funkcjonowania rynku pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny.4. Konsultacje

Przedmiotowy projekt zostanie również równolegle z przeprowadzeniem uzgodnień międzyresortowych poddany konsultacjom społecznym z organizacjami zawodowymi i społecznymi. Równolegle ze skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).5. Źródła finansowania

Wprowadzenie w życie regulacji zawartych w projektowanym rozporządzeniu nie jest związane z powstaniem nowych tytułów finansowania nakładów.Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 04 grudzień 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
images2.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 127 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791941
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.