Start O nas
piątek, 03 kwiecień 2020
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Start
Nowości
Popularne
Poważne zmiany w przepisach dot. kas - PROJEKT USTAWY O VAT[2010-09-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
piątek, 10 wrzesień 2010

Projekt z dnia 9 września 2010 r.

USTAWA

z dnia 2010 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535,

z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

[...] 


28)w art. 111:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

„3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy

zastosowaniu kas rejestrujących, są obowiązani:

1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży,

jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;

2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia we właściwej jednostce

prowadzącej serwis kas rejestrujących, każdej nieprawidłowości w pracy

kasy;

3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności

i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;

4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego we

właściwej jednostce prowadzącej serwis tych kas, w terminach, o których

mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 7;

5) używać kasy rejestrujące zgodnie z zasadami i warunkami określonymi

w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 7 pkt 4;

6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany

w art. 112 oraz w przepisach Ordynacji podatkowej zgodnie z warunkami

określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r.

Nr 47, poz. 278);

7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej

sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;

8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów

i ich kopii na nośniku papierowym, jeżeli wydruk kopii umożliwia

konstrukcja kasy i przewidują to przepisy wydane na podstawie ust. 9

pkt 1;

9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy

rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7

pkt 4-7 i ust. 9 pkt 1;

10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego

w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;

11) poddawać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące,

które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich

ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

3b. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących,

u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać

wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia,

pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża,

ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot

podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz

lub w imieniu innych podatników.

12

3c. Podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego

wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te objęte były

ważnym potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa

w ust. 6b, z uwzględnieniem warunków postanowień ust. 3d oraz innych

odrębnych przepisów, które mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie

zastosowania do ewidencjonowania niektórych typów kas.

3d. W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności, zgodnie z przepisami

rozporządzenia wydanego na podstawie ust. 7 pkt 4, przewidziane są kasy

o zastosowaniu specjalnym – podatnik zobowiązany jest stosować te kasy.”,

b) ust. 6b i 6c otrzymują brzmienie:

„6b. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia

lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju

do obrotu, są obowiązani do uzyskania dla kas służących do prowadzenia

ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu

Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria

i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Potwierdzenie wydaje się na

czas określony i może być ono cofnięte w przypadku:

1) wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z funkcjami,

kryteriami i warunkami technicznymi, które muszą spełniać kasy

rejestrujące, oraz złożonymi dokumentami, w tym wzorcem kasy,

o których mowa w ust. 9 pkt 2;

2) niezorganizowania serwisu kas, o którym mowa w ust. 6f pkt 1.

6c. Prezes Głównego Urzędu Miar:

1) w drodze decyzji wydaje, odmawia wydania lub cofa potwierdzenie

wymienione w ust. 6b;

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar wykaz typów

kas:

a) które otrzymały potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz

z określeniem numeru, daty potwierdzenia i terminu jego obowiązywania

oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu dokonującego

wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących,

b) na które cofnięto potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz

z określeniem numeru, daty potwierdzenia i daty jego cofnięcia

potwierdzenia oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu, który

dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas

rejestrujących.”,

c) po ust. 6c dodaje się ust. 6d – 6p w brzmieniu:

„6d. W przypadku stwierdzenia na podstawie badań, że kasa rejestrująca nie spełnia

określonych funkcji, kryteriów i warunków technicznych, Prezes Głównego

Urzędu Miar odmawia wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b.

6e. Podstawą cofnięcia potwierdzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6b

pkt 2 jest wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych

sporządzony na podstawie ustaleń kontroli podatkowej lub skarbowej.

13

6f. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia

lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa

w ust. 6b, są obowiązani do:

1) zorganizowania serwisu kas dokonującego między innymi przeglądów

technicznych kas;

2) zamieszczania w dokumentach deklaracji, według wzoru określonego

w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 pkt 1, o spełnieniu przez

dostarczaną kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków

technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była

podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b.

6g. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych stwierdza się na

podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu

Miar, które muszą być potwierdzone sprawozdaniem.

6h. Kto wprowadza do obrotu kasę rejestrującą, która wbrew deklaracji, o której

mowa w ust. 6f pkt 2, nie spełnia wymaganych funkcji, kryteriów i warunków

technicznych lub nie załącza takiej deklaracji podlega karze pieniężnej

w wysokości 5000 zł.

6i. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 6h, nakładana jest w drodze decyzji

przez właściwego dla producenta krajowego, podmiotu dokonującego

wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących naczelnika

urzędu skarbowego. Podstawą do wydania decyzji jest wniosek Prezesa

Głównego Urzędu Miar, który zawiera opis braków w zakresie spełnienia

funkcji, kryteriów i warunków technicznych.

6j. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6h stanowią dochód

budżetu państwa. Kwota wynikająca z kary pieniężnej powinna być wniesiona,

bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy

właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

o której mowa w ust. 6i.

6k. Z tytułu wykonywania przez Prezesa Głównego Urzędu Miar czynności

związanych z wydaniem albo odmową wydania decyzji, o których mowa

w ust. 6c pkt 1, pobierana jest opłata. Opłata, o której mowa w zdaniu

pierwszym, stanowi dochód budżetu państwa.

6l. Wnioskodawca uiszcza opłatę, o której mowa w ust. 6k, w terminie 14 dni od

dnia otrzymania decyzji określonej w ust. 6o.

6m. Do opłat, o których mowa w ust. 6k, stosuje się odpowiednio przepisy działu

III Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych

przysługują Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

6n. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6k, ustala się na podstawie stawki za

godzinę pracy pracowników Głównego Urzędu Miar i oblicza się według tej

stawki, pomnożonej przez liczbę godzin przeznaczonych na wykonanie

czynności związanych z wydaniem albo odmową wydania decyzji określonych

w ust. 6c pkt 1.

6o. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6k, ustala Prezes Głównego Urzędu

Miar w trybie decyzji, uwzględniając czas trwania przeprowadzonych

14

czynności, ich zakres i stawki godzinowe za czas pracy pracowników

Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych w ramach decyzji.

6p. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 6n, jest równa wysokości stawki

godzinowej za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi

administracji miar, stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty za czynności

związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji zatwierdzenia typu

przyrządów pomiarowych, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy

z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,

z późn. zm.3)).”,

d) w ust. 7 dodaje pkt 4 - 7 w brzmieniu:

„4) określi sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego

przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki używania kas przez

podatników, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu

i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez

podatników, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę

przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przy

zastosowaniu kas przez tych podatników oraz konieczność zapewnienia

kontroli prawidłowości rozliczania podatku;

5) określi termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu

otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są

prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy rejestrującej oraz

wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego

ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas

rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1;

6) określi warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących

mające znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinni

spełniać serwisanci kas, uwzględniając potrzebę prawidłowego

ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas

rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1 oraz dostępność

serwisu kas;

7) określi terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych,

o których mowa w ust. 3a pkt 4 i 11, uwzględniając w szczególności potrzebę

sprawdzenia poprawnego działania kasy w zakresie prawidłowego

ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, przechowywania

zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia

towarów i usług i wydawania innych dokumentów fiskalnych.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać

kasy rejestrujące oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz.1362 i Nr

180, poz.1494, z 2006 r. Nr 170, poz.1217 i Nr 249, poz.1834, z 2007 r. Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227,

poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz.740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421.

15

rejestrujących niepowtarzalnymi oznaczeniami (numerami unikatowymi),

oraz dokumenty, w które powinna być wyposażona kasa przy

wprowadzaniu jej do obrotu,

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo

podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas

rejestrujących, o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak

również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas wzorcowych do

badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone

wraz z wnioskiem,

3) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b

- uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub

nieprawidłowemu ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przez

podatników, zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność

zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów

i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego

czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji

i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla

danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas jak

również celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych

potwierdzeń, o których mowa w ust. 6b.”;


Art. 10.

1. Potwierdzenia stwierdzające spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych,

którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – zachowują moc do dnia określonego w tych

potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte zgodnie z przepisami ustawy

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kasy rejestrujące nabyte przez użytkowników kas w okresie obowiązywania potwierdzeń

wydanych przed dniem 1 lipca 2011 r. mogą być nadal stosowane do prowadzenia

ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewniają prawidłowość

rozliczeń podatnika, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, które mogą wprowadzić

ograniczenia w zakresie zastosowania do ewidencjonowania niektórych typów kas.

3. Przepis art. 111 ust. 6c i 6g ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, ma zastosowanie również do:

18

1) spraw wszczętych po dniu 31 grudnia 2010 r. i niezakończonych do dnia 30 czerwca

2011 r.;

2) potwierdzeń wydanych do dnia 30 czerwca 2011 r. przez ministra właściwego do

spraw finansów publicznych, w przypadkach kiedy zaistnieją podstawy do cofnięcia

tych potwierdzeń.

4. Do spraw, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy o kryteriach

i warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obowiązujące

w momencie składania wniosku o potwierdzenie spełnienia tych kryteriów.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże niezwłocznie Prezesowi

Głównego Urzędu Miar akta spraw wymienionych w ust. 3 pkt 1.

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy

zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 4 – 7 i ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia

wejścia w życie niniejszej ustawy.


28. Art. 1 pkt 28 i art. 9 projektu ustawy (dot. art. 111 ustawy oraz przepisu

przejściowego)

Zmiany projektowane w art. 111 ustawy o VAT mają na celu wprowadzenie nowych procedur

badań spełnienia przez kasy rejestrujące określonych przepisami funkcji, kryteriów

i warunków technicznych, jak również wydawania potwierdzenia o spełnieniu tych wymagań.

Dotychczas zadania te były przypisane Ministrowi Finansów. Resort finansów, co do zasady

miał jedynie w okresie przejściowym prowadzić te działania. Dalsze wykonywanie tych zadań

przez Ministra Finansów jest niemożliwe. Ministerstwo Finansów nie jest resortem

właściwym i odpowiednio przygotowanym z punktu widzenia wymogów kadrowych,

wyposażenia technicznego i całej logistyki niezbędnej dla tego typu działań. Rozwój nowych

technologii informatycznych pociąga za sobą konieczność zapewnienia obsługi badawczej dla

nowego typu kas w sposób ciągły i na najwyższym poziomie kompetencji. Z tych względów,

a w szczególności z uwagi na brak odpowiedniej bazy kadrowej do wykonywania

przedmiotowych czynności, dalsze utrzymywanie obecnego stanu rzeczy jest niemożliwe.

Rozszerzenie zakresu stosowania kas, jak i dopuszczenie w tej dziedzinie nowych rozwiązań

konstrukcyjnych m.in. kas z tzw. elektroniczną kopią paragonów spowodowały, iż zadania te

powinny zostać przypisane specjalistycznemu organowi przystosowanemu w pełni do

prowadzenia tego typu prac.

Organem przystosowanym do obsługi procesu badania, testowania i przeprowadzania kontroli

sprawdzających parametry techniczne urządzeń kasowych zarówno pod względem

wyposażenia technicznego, jak i dysponowania doświadczeniem w tego rodzaju działalności

jest Prezes Głównego Urzędu Miar. Zgodnie z projektem badania takie prowadziłby zatem

ww. organ, który wydawałby również decyzję potwierdzającą spełnienie funkcji, kryteriów

i warunków technicznych kas.

Za przeprowadzone badania byłyby pobierane opłaty na zasadach zbliżonych do obecnie

pobieranych opłat przez Prezesa GUM za badanie urządzeń pomiarowych.

Projekt przewiduje, iż minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących niepowtarzalnymi

oznaczeniami (numerami unikatowymi), oraz dokumenty, w które powinna być

wyposażona kasa przy wprowadzaniu jej do obrotu;

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego, podmiotu dokonującego

wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, o wydanie

potwierdzenia, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas

wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone

wraz z wnioskiem;

3) okres, na który wydawane jest potwierdzenie.

Ponadto projekt zawiera quasi sankcję za niezorganizowanie serwisu skutkującą cofnięciem

potwierdzeń wydanych dla producentów krajowych lub podmiotów dokonujących wewnątrz

wspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących. Ma to zapobiec wprowadzaniu do

obrotu urządzeń, które nie mają zapewnionej obsługi serwisowej.

Projekt reguluje również problematykę odmowy wydania potwierdzenia w przypadku braku

pozytywnych wyników z przeprowadzonych badań testowych kasy. W projekcie zawarto

również obowiązki Prezesa GUM w zakresie publikowania w Dzienniku Urzędowym GUM

wykazu urządzeń, które uzyskały potwierdzenie, jak i wykazu urządzeń, którym

potwierdzenie takie zostało cofnięte.

Przedkładana regulacja zawiera także przepisy o charakterze sankcyjnym związane

z wprowadzaniem do obrotu kas, które wbrew deklaracji nie spełniają funkcji, kryteriów

i warunków technicznych lub nie załączaniem takiej deklaracji. Projekt stanowi, że powyższe

uchybienia są podstawą do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł przez właściwego

naczelnika urzędu skarbowego.

W celu jednoznacznego i pełnego rozstrzygnięcia układu kompetencji przy wydawaniu

decyzji potwierdzających spełnienie przez kasy kryteriów i warunków technicznych

w okresie przejściowym, zawarto w art. 10 regulacje, że sprawy, których wszczęcie nastąpiło

po dniu 31 grudnia 2010 r. i nie zostały zakończone przez Ministra Finansów do dnia 30

czerwca 2011 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów przez Prezesa

Głównego Urzędu Miar. Oznacza to, że wszystkie wnioski o spełnienie kryteriów

technicznych, które zostały złożone przed 31 grudnia 2010 r. będą musiały być rozpatrzone i

zakończone wydaniem decyzji (potwierdzenia przez Ministra Finansów).

Aby zabezpieczyć racjonalny układ w zakresie przekazu akt dotyczących niezakończonych

spraw, w projektowanych przepisach przyjęto również zasadę, iż przekazaniu do rozpatrzenia

będą podlegały sprawy, które wpłynęły do Ministra Finansów przed 1 lipca 2011 r.


Projekt zakłada również przesunięcie obowiązku badania technicznego kas rejestrujących oraz

wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych tych kas na

Prezesa Głównego Urzędu Miar, z jednoczesnym upoważnieniem ministra właściwego do

spraw gospodarki (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych)

do wydania przepisów wykonawczych regulujących techniczne aspekty związane z kasami

rejestrującymi


Zmiana w zakresie przesunięcia obowiązku badania technicznego kas rejestrujących na

Główny Urząd Miar będzie oddziaływać na ten organ i wymagać zmiany statutu oraz

przygotowania tego Urzędu do wykonywania nowych zadań. Na ministrze właściwym do

spraw gospodarki ciążyć będzie obowiązek wydania (w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw finansów publicznych) przepisów wykonawczych regulujących techniczne aspekty

związane z kasami rejestrującymi. Nowe zasady badania kas rejestrujących, w tym

konieczność ponoszenia opłat za ich badanie, będą wpływać na podmioty obowiązane do

uzyskania od Prezesa GUM potwierdzenia, że kasy te spełniają funkcje, kryteria i warunki

techniczne określone w przepisach.


Z przejęciem przez Prezesa GUM obowiązków w zakresie potwierdzeń o spełnieniu przez

kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych będą się wiązać określone skutki

budżetowe. Według szacunkowych ocen całkowity koszt wdrożenia badań w GUM w 2011 r.

wyniesie około 2,5 mln zł, zaś coroczny koszt realizacji tych badań będzie kształtował się na

poziomie około 0,4 mln zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty związane z opracowaniem

specjalistycznego systemu oprogramowania narzędziowego oraz operacyjnego

i oprogramowania biurowego, wyposażenie w komputery, narzędzia i akcesoria serwisowe,

wyposażenie biurowo-laboratoryjne oraz koszty osobowe i szkolenia pracowników. Nakłady

te wymagają finansowania z budżetu państwa. Projekt przewiduje jednak, że za czynności

związane z wydawaniem potwierdzeń będą pobierane opłaty. Oznacza to, iż w dłuższym

horyzoncie czasowym nakłady na badania kas związane z przejęciem przez GUM tej

problematyki będą w następnych latach w dużej części zrównoważone dochodami z opłat.< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
32220967_o.jpg
Nagłówki RSS
Gościmy
Aktualnie jest 105 gości online
Statystyka
odwiedzających: 15757654
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.