Start O nas
niedziela, 21 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Import samochodów - tylko z kasą [2011-08-10] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
środa, 10 sierpień 2011
Osoba, która sprowadza z zagranicy dwa, trzy samochody w roku, po to żeby potem je sprzedać powinna kupić kasę fiskalną. Nie wystarczy sama zapłata podatku. W takiej sytuacji konieczne będzie prowadzenie ewidencji w kasie i wydanie kupującemu paragonu. Potwierdził to w interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP2/443-324/11-4/EN).ILPP2/443-324/11-4/EN
2011.05.13
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Czy w związku z dokonanymi zmianami w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zajmowane przez Wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2011 r. (data wpływu 9 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2011 r. (data wpływu 8 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 kwietnia 2011 r. (data wpływu 8 kwietnia 2011 r.), w którym wskazano klasyfikację statystyczną świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 1 grudnia 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na nauce języków obcych. Od dnia 2 sierpnia 2010 r. poszerzył działalność o sprzedaż używanych samochodów osobowych sprowadzanych z Niemiec. W przeważającej części działalności (zarówno w zakresie sprzedaży usług nauki języka, jak i sprzedaży używanych samochodów) sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych. W związku z rozszerzeniem działalności Zainteresowany został podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupił kasę rejestrującą w celu rejestrowania czynności związanych ze sprzedażą używanych samochodów. Wnioskodawca nie rejestruje na kasie usług nauki języka, korzystając ze zwolnienia o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Urząd Skarbowy poinformował Zainteresowanego, że w związku z rozszerzeniem działalności o czynności, które podlegają rejestracji na kasie rejestrującej, jest on obowiązany do rejestrowania na kasie wszystkich czynności w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w tym także sprzedaży usług nauki języka obcego. Wnioskodawca konsultował się w ww. kwestii telefonicznie z Krajową Informacją Podatkową, która potwierdziła prawidłowość ewidencjonowania na kasie rejestrującej, tylko czynności związanych ze sprzedażą używanych samochodów.

Ponadto dnia 4 października 2010 r. sporządził wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w celu uniknięcia nieporozumień z Urzędem Skarbowym. Otrzymana przez Zainteresowanego interpretacja z dnia 10 stycznia 2011 r. (ILPP2/443-1680/10-2/SJ), również potwierdziła zajmowane przez niego stanowisko w przedmiotowej sprawie. Jednak w związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2011 r. dokonano formalnych zmian w przepisach dotyczących omawianej sytuacji, Wnioskodawca ponownie wnioskuje o wydanie interpretacji.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż przedstawiony zaistniały stan faktyczny dotyczący usług nauki języków obcych, sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 85.59.11.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonanymi zmianami w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zajmowane przez Wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przysługującym mu zwolnieniem z ewidencjonowania na kasie rejestrującej nauki języków obcych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nadal nie musi on ewidencjonować ww. usług na kasie rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również, podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym - § 3 ust. 7 rozporządzenia.

Natomiast stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W myśl tego przepisu, do dnia 31 grudnia 2012 r. bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasę do ewidencjonowania innych czynności - zwolniona z ewidencjonowania jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia.

I tak w poz. 29 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) - z wyłączeniem:

* usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
* usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).

Przez oznaczenie ex rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zgodnie z objaśnieniem 1) do tego załącznika, zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 3 (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Na mocy § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1 oraz w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, nie stosuje się do podatników:

* którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

* podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2010 r.


Zatem stwierdzić należy, iż powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, a mianowicie: zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe) i zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe).

Należy ponadto zauważyć, że ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności już nie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na nauce języków obcych. Od dnia 2 sierpnia 2010 r. Zainteresowany poszerzył swoją działalność o sprzedaż używanych samochodów osobowych sprowadzanych z Niemiec. Przeważająca część sprzedaży w zakresie usług nauki języka, jak i sprzedaży używanych samochodów dokonywana jest na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca w związku z rozszerzeniem działalności dokonał zakupu kasy rejestrującej w celu rejestrowania czynności związanych tylko ze sprzedażą używanych samochodów, gdyż zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi w zakresie edukacji są zwolnione z obowiązku takiego ewidencjonowania.

Wnioskodawca nie rejestruje na kasie usług nauki języka, korzystając ze zwolnienia o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż świadczone przez niego usługi nauki języków obcych, sklasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 85.59.11.0.

W świetle powyższych uregulowań należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na nauce języków obcych sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 85.59.11.0. "usługi nauczania języków obcych", mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 "usługi w zakresie edukacji", to ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (zwolnienie przedmiotowe) do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 29 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast świadczone przez Zainteresowanego czynności polegające na sprzedaży używanych samochodów na rzecz osób fizycznych, nie są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Zatem Zainteresowany zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotu z tytułu tych czynności na kasie rejestrującej w związku z utratą zwolnienia podmiotowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 09 sierpień 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
344491_1_d41d_d.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 44 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12791828
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.