Start O nas
poniedziałek, 22 kwiecień 2019
Portal branżowy dealerów, dystrybutorów, importerów
oraz producentów elektronicznych urządzeń rejestrujących
Reklama
Start
O nas
Szukaj
Giełda Kasiarzy
Artykuły Prasowe
Wydarzenia
Rozporządzenia
Interpretacje
Gdy klient pyta ...
Promocje na rynku
Waszym zdaniem
Księga Gości
F O R U M
R O Z R Y W K A
Menu użytkownika
Zaproponuj swój Artykuł
Twoje konto
Twoje publikacje
Wyloguj
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Start
Odzyskaj część pieniędzy za kasę... [2013-06-08] PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Napisał Administrator   
sobota, 08 czerwiec 2013
Musiałeś kupić kasę fiskalną, możesz odzyskać część pieniędzy

Niedawne zmiany przepisów o VAT spowodowały, że wielu podatników musiało rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży z wykorzystaniem tych urządzeń. Taki zakup często oznaczał dla nich niemały wydatek. Mogą oni, korzystając z ulgi, odzyskać 90 proc. poniesionych kosztów

Coraz więcej podatników obowiązanych jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących. Rozpoczynający realizację tego obowiązku mogą skorzystać z ulgi na zakup kas. Pozwoli ona odzyskać (w formie odliczenia od podatku należnego lub zwrotu na rachunek bankowy) część kwot wydatkowanych na zakup pierwszych kas rejestrujących.

Zgodnie z limitem

Wysokość odliczenia na zakup kas jest ograniczona. Podatnicy korzystający z tej ulgi mogą odliczyć lub uzyskać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (art. 111 ust. 4 oraz art. 111 ust. 5 w zw. z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). [przykład 1]

Zwrócić należy uwagę, że kwota ulgi na zakup kas ustalana jest na podstawie ceny netto nabytych urządzeń. Kwota podatku zapłacona przy nabyciu kas rejestrujących uprawniających do ulgi rozliczana jest na zasadach ogólnych, a więc:

1) może zostać odliczona (pomniejszyć podatek należny) w całości – w przypadku podatników nabywających kasy rejestrujące wyłącznie do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, [przykład 2]

2) może zostać odliczona w części – w przypadku podatników nabywających kasy rejestrujące zarówno do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej,

3) nie może zostać odliczona – w przypadku podatników nabywających kasy rejestrujące wyłącznie do ewidencjonowania sprzedaży zwolnionej od podatku.

Warunki do spełnienia

Podatnicy korzystający z ulgi na zakup kas najczęściej są czynnymi podatnikami VAT. Z omawianej preferencji korzystają oni, co do zasady, odliczając kwotę ulgi od podatku należnego (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Odliczenia takie są możliwe, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki (określone w par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Pierwszym jest złożenie przez czynnego podatnika VAT do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Wzór tego zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).

Odnośnie do tego warunku wskazać należy, że przyjmuje się, iż prawo do ulgi na zakup kas dotyczy wyłącznie tych kas rejestrujących, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Późniejsze nabywanie kas rejestrujących (zarówno kolejnych, jak i nabywanych w celu zastąpienia nimi kas dotychczas używanych) nie pozwala na korzystanie z ulgi. Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1232/08), „tylko w stosunku do tej liczby zgłoszonych kas przez podatnika przed powstaniem u niego, zgodnie z przepisami prawa, obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym terminie, przysługuje mu prawo do odliczenia od tego podatku kwot wydatkowanych na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania tego obowiązku, będący jednocześnie dniem rozpoczęcia ewidencjonowania. (...) zastosowanie ulgi z tytułu nabycia kas, przy zakupie w okresie późniejszym każdej następnej kasy rejestrującej, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy kasy te wynikają ze złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania”.

Wyjątkowe sytuacje

Z wyjątkiem od tej zasady mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik najpierw staje się zobowiązany (mimo zwolnienia) do ewidencjonowania niektórych czynności przy wykorzystaniu kas rejestrujących (chodzi o czynności podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania), a następnie staje się obowiązany do ewidencjonowania całej sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W takim przypadku – jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2009 r. (sygn. akt I FSK 1910/08) – możliwe jest dwukrotne skorzystanie z ulgi na zakup kas. W wyroku tym czytamy, że „ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT nie wynika, że chodzi o pierwsze, jakie wystąpi, rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas”. [przykład 3]

W lipcu 2013 r. podatnik zamierza rozszerzyć działalność i rozpocząć sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik utraci w związku z tym prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Jeżeli po utracie tego zwolnienia podatnik zdecyduje się na zakup kolejnych kas rejestrujących, będzie mógł ponownie skorzystać z ulgi na ich zakup.

Obowiązujące terminy

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas przez czynnych podatników VAT jest rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów. Odnośnie do tego warunku wyjaśnić należy, że terminem rozpoczęcia ewidencjonowania jest moment, w którym podatnik nieobowiązany dotychczas do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dokona pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, którzy nie są objęci zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników stających się obowiązanymi do stosowania kas rejestrujących ze względu na utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania (np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów) dniem tym niekoniecznie jest dzień utraty prawa do zwolnienia. [przykład 4]

Dodać również należy, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku ewidencjonowanie przy wykorzystaniu dwóch lub więcej kas istnieje możliwość stopniowego wprowadzania tych kas do użytku. Zgodnie bowiem z par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w określonych terminach przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do urzędu skarbowego. Podatnikom korzystającym z tej możliwości termin rozpoczęcia ewidencjonowania w stosunku do obrotu, który ma być ewidencjonowany przy wykorzystaniu nieuruchomionych jeszcze kas, ulega przedłużeniu (zob. par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Powoduje to, że rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą częściowej liczby kas w terminach wynikających z par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania stanowi rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym podatnika terminie (a więc pozwala na skorzystanie z ulgi na zakup kas również w stosunku do kas wprowadzanych do użytku w drugim czy trzecim etapie). [przykład 5]

Powyższe nie oznacza, że podatnicy nie mogą korzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących w stosunku do kas, których – przynajmniej na początku – nie zamierzają używać (np. rezerwowych kas rejestrujących czy kas rejestrujących kupowanych na zapas). Jeżeli kasy takie zostaną zgłoszone przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, część wydatków na ich nabycie może zostać odliczona w ramach ulgi na zakup kas. [przykład 6]

Dowód zapłaty całej należności

Trzecim warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących jest – jak zostało wskazane powyżej – posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności. Odnośnie do tego warunku wyjaśnić należy, że nie jest konieczne, aby należność ta została zapłacona z własnych środków podatnika. Korzystanie z ulgi na zakup kas jest możliwe również w przypadkach, gdy wydatki na zakup kas poniesione zostały ze środków otrzymanych przez podatnika np. w ramach dotacji. Potwierdzają to organy podatkowe, np. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2010 r. (nr ILPP1/443-135/10-6/AI). Czytamy w niej, że „Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku należnego (w ramach obowiązującego limitu) kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej sfinansowanej ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy”.

Wykazanie kwoty

Podatnicy VAT czynni, którzy spełnili łącznie trzy warunki skorzystania z ulgi na zakup kas, mogą odliczyć od podatku należnego przysługującą im kwotę ulgi na zakup kas. Zgodnie z par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas odliczenie to może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Odliczenie dokonywane jest przez wykazanie kwoty ulgi w poz. 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że najczęściej okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, następuje później niż okres rozliczeniowy, w którym otrzymana została faktura dokumentująca zakup kasy. W efekcie prawo do ulgi na zakup kas powstaje z reguły później niż prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup kasy. [przykład 7]

Nie zawsze odliczenie kwoty ulgi na zakup kas jest w danym okresie rozliczeniowym możliwe, gdyż kwota takiego odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego (zob. par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). [przykład 8] Jeżeli kwota podatku należnego nie jest wyższa od kwoty podatku naliczonego, czynni podatnicy VAT mają wybór między:

1) rozliczeniem (pozostałej części lub całości) kwoty ulgi na zakup kas w deklaracjach VAT za kolejne okresy rozliczeniowe,

2) wykazaniem części ulgi na zakup kas do zwrotu na rachunek bankowy (służy do tego poz. 49 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz poz. 55 deklaracji VAT-7D).

Druga ze wskazanych możliwości jest limitowana. Jak wynika z par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas, w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu kasy netto, nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. jej ceny zakupu kasy netto, nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Niebędący czynnymi podatnikami VAT

Z ulgi na zakup kas korzystać również mogą podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, tj. podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku. W związku z tym, że u podatników takich nie występuje podatek należny (od którego mogłaby być odliczana ulga), kwota ulgi na zakup kas jest zwracana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).

Co powinien zawierać wniosek

Podatnicy tacy oprócz spełnienia trzech warunków wskazanych powyżej (przewidzianych dla czynnych podatników VAT) muszą wystąpić z wnioskiem o zwrot do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego (zob. par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Wniosek ten powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. Dodatkowo podatnicy świadczący usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi we wniosku muszą również zamieścić informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą (zob. par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

WAŻNE

Terminem rozpoczęcia ewidencjonowania jest moment, w którym podatnik nieobowiązany dotychczas do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dokona pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, którzy nie są objęci zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania

700 zł wynosi maksymalne odliczenie z tytułu zakupu kasy

WAŻNE

W przypadku podatników rozpoczynających w danym roku ewidencjonowanie przy wykorzystaniu dwóch lub więcej kas rejestrujących istnieje możliwość stopniowego wprowadzania tych kas do użytku

KROK PO KROKU

Jak skorzystać z odliczenia

1 Zakup kasy/kas

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik kupuje kasę lub kasy rejestrujące.

2 Odebranie dowodu zapłaty

Po zakupie kas podatnik odbiera dowody zapłaty (najczęściej fakturę).

3 Zgłoszenie naczelnikowi

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik dokonuje pisemnego zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących i miejsca (adresu) ich używania.

4 Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży

Nie później niż w terminie rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

5 Obliczenie kwoty ulgi

Podatnicy obliczają kwotę ulgi, pamiętając, że kwota ulgi na każdą kasę przysługuje w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

6a Złożenie deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT)

Czynni podatnicy korzystają z ulgi w deklaracji podatkowej (w przypadku odliczenia kwoty ulgi lub jej części od podatku należnego - w poz. 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, w przypadku wykazania części kwoty ulgi do zwrotu – w poz. 49 deklaracji VAT-7/VAT-7K lub w poz. 55 deklaracji VAT-7D) za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

6b Złożenie wniosku o zwrot ulgi (pozostali podatnicy)

Podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT korzystają z ulgi, składając wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Wymagane dokumenty

Podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT w celu skorzystania z ulgi na zakup kas muszą wystąpić z wnioskiem o zwrot. Do wniosku takiego podatnicy obowiązani są dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) dodatkowo podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi do wniosku muszą dołączyć fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Konieczne warunki

Warunki korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT:

1) złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

2) rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów,

3) posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

PRZYKŁAD 1

Dozwolony limit

Lekarz świadczący usługi medyczne zwolnione z VAT rozpoczął 1 marca 2013 r. ewidencjonowanie świadczenia tych usług za pomocą kasy rejestrującej. Wcześniej podatnik ten nabył kasę rejestrującą za 1200 zł netto, 1476 zł brutto (1200 zł + 1200 zł x 23 proc.). Ulga na zakup kasy powinna wynieść 90 proc. ceny netto, czyli 1200 zł x 90 proc. = 1080 zł, jednak kwota ta jest limitowana i nie może być wyższa niż 700 zł. W opisanej sytuacji kwota ulgi na zakup kasy wyniesie więc 700 zł. Pozostałej kwoty (tj. 500 zł netto), a także VAT (w kwocie 276 zł) podatnik nie rozliczy.

PRZYKŁAD 2

Na zasadach ogólnych

Podatnik zamierza 1 lipca 2013 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży przez Internet artykułów elektronicznych, w tym podlegającego obowiązkowi bezwzględnego ewidencjonowania sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz fotograficznego. Przyszły przedsiębiorca nie zamierza korzystać ze zwolnienia podmiotowego, a więc zarejestruje się jako czynny podatnik VAT. Załóżmy, że kupi on kasę rejestrującą za 750 zł netto, 922,50 zł brutto (750 zł + 750 zł x 23 proc.). W tej sytuacji kwota ulgi na zakup kas wyniesie 675 zł (750 zł x 90 proc.). Niezależnie od możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy podatnik może pomniejszyć kwotę VAT należnego o VAT z tytułu zakupu kasy, tj. 172,50 zł (750 zł x 23 proc.).

PRZYKŁAD 3

Utrata zwolnienia

Podatnik prowadzi sprzedaż głównie na rzecz firm. Zdarzało mu się jednak w przeszłości sprzedawać używany sprzęt radiowy, telewizyjny i fotograficzny, w związku z czym był obowiązany do zakupu kasy rejestrującej. W związku z zakupem tej kasy podatnik skorzystał w 2011 r. z ulgi na jej zakup.

PRZYKŁAD 4

Decyduje dzień sprzedaży

Kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła u podatnika w 2012 r. 20 000 zł (lecz nie przekroczyła 40 000 zł). Spowodowało to, że 1 marca 2013 r. podatnik przestał korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. Podatnik prowadzi działalność sezonową i pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub rolnika ryczałtowego) wystąpi u niego dopiero na początku czerwca. W tej sytuacji terminem rozpoczęcia ewidencjonowania dla podatnika nie był 1 marca 2013 r. (dzień utraty prawa do zwolnienia), lecz jest nim ten dzień czerwca, w którym dokona on pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub rolnika ryczałtowego).

PRZYKŁAD 5

Stopniowe wprowadzanie rejestracji usług

Spółka z o.o. prowadzi 8 szkół nauki jazdy. Od 1 stycznia 2013 r. usługi tego rodzaju przestały korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania, a w konsekwencji – ze względu na brzmienie przepisów przejściowych – od 1 marca 2013 r. spółka musiała rozpocząć ewidencjonowanie świadczonych usług nauki jazdy za pomocą kas rejestrujących. Przed 1 marca 2013 r. spółka zgłosiła naczelnikowi urzędu skarbowego, że będzie ewidencjonowała sprzedaż za pomocą 8 kas (po jednej w każdej prowadzonej szkole nauki jazdy).

W tej sytuacji spółka nie była obowiązana do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą wszystkich 8 kas. Spółka mogła rozpocząć w marcu 2013 r. ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu tylko 2 kas (spółka zgłosiła do urzędu 8 kas, zatem 1/5 tej liczby to 1,6, czyli po zaokrągleniu w górę otrzymujemy 2), w 2 szkołach nauki jazdy. Gdyby z tej możliwości skorzystała, w każdy z kolejnych 3 miesięcy (z początkiem kwietnia, maja i czerwca) spółka obowiązana byłaby rozpoczynać ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu 2 kolejnych kas rejestrujących. Co istotne, postępując w ten sposób, spółka nie utraciłaby prawa do odliczenia części wydatków na nabycie kas w ramach ulgi na zakup kas.

PRZYKŁAD 6

Kupione na zapas

Podatnik 10 maja 2013 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Ze względu na przewidywaną kwotę obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych znacznie przekraczającą limit wynikający z par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, podatnik od początku (od pierwszej sprzedaży na rzecz tych podmiotów) obowiązany jest ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Zakupił więc i zgłosił w terminie 2 kasy, jednak do ewidencjonowania sprzedaży wykorzystuje tylko jedną (druga jest kasą rezerwową). Mimo to podatnik uprawniony jest do odliczenia w ramach ulgi na zakup kas części wydatków na nabycie obu urządzeń.

PRZYKŁAD 7

Prawo do odliczenia podatku

Od 1 marca 2013 r. czynny podatnik VAT (składający miesięczne deklaracje VAT-7) utracił prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. Ponieważ spodziewał się, że pierwsza niekorzystająca ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nastąpi u niego już 1 marca, kasę rejestrującą kupił 20 lutego 2013 r. Razem z nabytą kasą otrzymał fakturę dokumentującą jej zakup. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy podatnik rozpoczął, tak jak podejrzewał, 1 marca 2013 r. W tej sytuacji:

1) prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kasy powstało u podatnika w lutym 2013 r. (w miesiącu otrzymania faktury), a więc podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup kasy mógł odliczyć już w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2013 r.,

2) prawo do odliczenia ulgi na zakup kas powstało u podatnika w marcu 2013 r., a więc kwotę tej ulgi podatnik mógł odliczyć najwcześniej w deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r.

PRZYKŁAD 8

Częściowe rozliczanie

Czynny podatnik VAT składający miesięczne deklaracje VAT-7 rozpoczął w marcu 2013 r. ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą 2 kas rejestrujących, które zakupił za kwotę 1200 zł netto/sztuka. W tej sytuacji podatnik uprawniony jest do odliczenia w ramach ulgi na zakup kas 1400 zł (2 x 700 zł).

Nadwyżka podatku należnego w deklaracji VAT-7 za marzec wyniosła 250 zł. W tej sytuacji podatnik w deklaracji VAT-7 za marzec mógł wykazać (i wykazał) 250 zł w poz. 56 deklaracji VAT-7 za marzec (w obecnie obowiązujących wzorach deklaracji VAT pozycji tej odpowiada pozycja 46), tj. odliczył tę kwotę od podatku należnego.

W kolejnej deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r. u podatnika wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (w kwocie 89 zł). W tej sytuacji podatnik w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r. mógł wykazać (i wykazał) kwotę 350 zł (2 x 175 zł) w poz. 49, tj. wykazał tę kwotę do zwrotu.

Załóżmy, że w deklaracji VAT-7 za maj 2013 r. ponownie wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad należnym w kwocie 540 zł. W tej sytuacji podatnik w deklaracji VAT-7 za maj będzie mógł wykazać kwotę 540 zł w poz. 46, tj. odliczyć tę kwotę od podatku należnego.

Załóżmy następnie, że w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r. znowu wystąpi u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (w kwocie 67 zł). W tej sytuacji – zakładając, że podatnik odliczy w deklaracji VAT-7 za maj kwotę 540 zł – podatnik w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r. będzie mógł wykazać pozostałą kwotę ulgi na zakup kas, tj. 260 zł (1400 zł – 250 zł – 350 zł – 540 zł) do zwrotu (przez wykazanie tej kwoty w poz. 49 tej deklaracji).Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Podstawa prawna

Art. 111 ust. 1, 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733 z późn. zm.). Par. 4 ust. 1 oraz par. 6 rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

autor: Tomasz Krywan
Czy przy usługach taxi i innych stosować kasy fiskalne
Jak rozliczyć wydatki na zakup kalendarzy na rok przyszły
Zostało jeszcze kilka ulg do wykorzystania w rozliczeniu z fiskusem
Czy trzeba podawać szczegółowe nazwy towarów i usług na paragonach ze starych kas
Większość usług medycznych korzysta ze zwolnienia
< Poprzedni   Następny >
Piękne 100-letnie
1989_1.jpg
Gościmy
Aktualnie jest 122 gości online
Statystyka
odwiedzających: 12804375
© Copyright by Portal Fiskalny.pl, 2005.